Deel deze vacature

Senior Onderzoeker positie - KMI/VUB - FED-tWIN mandaat

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Context

De positie wordt geopend in de context van het FED-tWIN-programma, een federaal onderzoeksprogramma van de FOD Wetenschapsbeleid, met als doel een duurzame lange termijnsamenwerking tussen de Federale Wetenschappelijke Instellingen en de Belgische Universiteiten te creëren via de financiering van gezamenlijke onderzoeksprofielen.  Het algemeen thema van het gezamenlijk KMI-VUB “DEEP onderzoeksprofiel” is conceptueel onderzoek en toepassing van moderne data-analyse en signaalverwerking technieken, in het bijzonder Deep Learning (DL) en Artificiële Intelligentie (AI) op problemen van weersvoorspelling, klimaatstudie en geofysica. 

 

De vooruitgang in  weersvoorspelling, klimaatstudie en geofysica, is altijd gebaseerd geweest op het verzamelen en verwerken van grote hoeveelheiden data, gecombineerd met fysische modellen,  en numerieke simulatie.  De traditionele gegevensverwerkingsmethodes botsen op hun limieten enerzijds door de hoeveelheid en diversiteit van de beschikbare waarnemingen, en anderzijds door de vraag naar hoge resolutie globale weers- en klimaatsvoorspellingen.  Data analyse gebruik makend van concepten uit de Artificiële Intelligentie, meer bepaald Deep Learning, is een techniek die in vele toepassingsdomeinen de meer traditionele methoden in snel tempo verbetert of vervangt.  Omwille van het centrale belang van waarnemingen in weer, klimaat en geofysica, is ook hier de invoering van AI-technieken een onvermijdelijke noodzaak. De bedoeling van de DEEP-onderzoeker is de expertise van het KMI op het vlak van weer, klimaat en geofysica te combineren met de ingenieursexpertise van de VUB op het vlak van Deep Learning en Artificiële Intelligentie. 


Over de VUB: 
De Vrije Universiteit Brussel is al meer dan 50  jaar een hoofdrolspeler in het Vlaamse hoger onderwijslandschap. De universiteit telt ongeveer 18.000 studenten en samen met haar ziekenhuis UZ Brussel  stelt ze meer dan 6000 mensen tewerk. De Vrije Universiteit Brussel is de grootste Nederlandstalige werkgever in de hoofdstad. 

 

De Vrije Universiteit Brussel grondt haar onderwijs en onderzoek op het beginsel van Vrij onderzoek ten bate van de vooruitgang van de mensheid. Dit houdt de verwerping in van elk louter gezagsargument en de waarborg van vrije oordeelsvorming, nodig voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.  

 

Over het KMI: 
Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) is een begrip in België. Iedereen kent het KMI van de betrouwbare 24/7 weersverwachtingen, maar het instituut doet veel meer. Het KMI is hét nationale data- , onderzoeks- en kenniscentrum voor weer, klimaat en geofysica. Het KMI werkt in een context van internationale samenwerking, weer en klimaat kennen immers geen grenzen.  

 

Het wetenschappelijke onderzoek van het KMI is gericht op de ondersteuning, innovatie  en continuiteit van haar publieke taken. Daartoe horen het opstellen van algemene weersverwachtingen en waarschuwingen voor gevaarlijke
weersomstandigheden, de monitoring van het klimaat, het inwinnen, controleren en archiveren van meteorologische en geofysische data, het beheren van de hiervoor vereiste infrastructuur en modelontwikkeling.

2 - Functie

Vakgebied

DEEP: Diepgaand leren in combinatie met fysieke modellering voor de kwaliteitscontrole van gegevens, informatie-extractie en voorspelling van heterogene weer-en klimaatgegevens (Onderzoeksprofiel Prf-2020-017_DEEP tussen KMI en VUB )

Onderwijs

Je draagt bij tot het onderwijs van de vakgroep Elektronica en Informatica (ETRO).

 

Je doceert een beperkt aantal opleidingsonderdelen, namelijk een gespecialiseerd opleidingsonderdeel, bijvoorbeeld in het Engelstalige masterprogramma MACS (Mater in Applied Computer Science), en  meer generieke cursusonderdelen in de Bacheloropleidingen.

 

Je wordt ook verondersteld masterproeven en doctoraten te begeleiden gerelateerd aan jouw onderzoek. 

Onderzoek

Je zal deel uitmaken van de Wetenschappelijke Dienst Waarnemingen van het KMI (50%) en de vakgroep Elektronica (50%) binnen de faculteit Ingenieurswetenschappen van de VUB.

 

De transversale domeinen binnen het KMI zijn:

 • weer
 • klimaat
 • geofysica


Jouw onderzoek zal over een periode van 15 jaar in elk van deze drie domeinen minstens één innovatief AI project definiëren en implementeren. 

 

Je wordt verder verondersteld om:  

 • te publiceren in leidende en high ranked journals; 
 • onderzoeksfinanciering aan te trekken; 
 • een KMI-VUB onderzoekseenheid uit te bouwen over Deep learning en AI toepassing op weer, klimaat en geofysica
 • verantwoordelijkheid op te nemen voor de onderzoeksreputatie van deze onderzoekseenheid. 


Meer informatie over de vakgroep ETRO is te vinden op de website: http://www.etrovub.be/    


Meer informatie over de Wetenschappelijke Dienst Waarnemingen is te vinden op de website: https://www.meteo.be/nl/over-het-kmi/structuur/waarnemingen

Overige

Je wordt verondersteld om bij te dragen tot de interne en externe dienstverlening van beide instellingen en tot de valorisatie en communicatie van de onderzoeksresultaten. 

3 - Functieprofiel

 • Je bent houder van een doctoraat in Toegepaste Wetenschappen of Ingenieurswetenschappen, of van een diploma of certificaat dat als gelijkwaardig wordt erkend. 

 

 • Bij beoordeling van een niet-EU-diploma kan alsnog een gelijkwaardigheidsattest moeten worden aangevraagd bij NARIC. Wij raden je aan, in voorkomend geval, de erkenningsprocedure bij NARIC zo spoedig als mogelijk op te starten. 

 

 • Je doctoraat werd behaald max. 12 jaar voorafgaand aan de vooropgestelde uiterste indieningsdatum van de kandidaatsdossiers. Deze periode wordt verlengd met 1 jaar voor elke afwezigheid door zwangerschap, ouderschaps- of adoptieverlof, alsook elke langdurige afwezigheid door ziekte van jou en/of een familielid uit de eerste graad.

 

 • Je hebt idealiter:
  • minstens 3 jaar postdoctorale ervaring op het moment van aanwerving. Deze termijn wordt bepaald op basis van de datum vermeld op het hierboven gevraagde diploma; 
  • een breed specialisatiedomein dat zich situeert in informatietechnologie en computerwetenschappen; 
  • een doctoraat dat aansluit bij de disciplines digitale signaal- en of beeldverwerking; 
  • kennis en ervaring in multidisciplinair onderzoek, meer specifiek betreffende hoe artificiële intelligentie en machine learning toepassen op verschillende applicatiedomeinen van wetenschappelijk onderzoek; 
  • onderzoeksinteresse voor kennisacquisitie van experts werkend in een ander domein dan het eigen onderzoeksdomein, in het geval van DEEP in remote sensing, meteorologie, klimatologie en geofysica; 
  • reeds hoogstaand wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in minstens één van hogervermelde domeinen met publicaties in internationale vakbladen van hoog niveau; 
  • een postdoc ervaring in een buitenlands onderzoekscentrum of buitenlandse universiteit als onderzoeker in een andere instelling dan diegene waar het doctoraat werd behaald; 
  • een grondige programmeerervaring in het bijzonder met C++ en Python; 
  • praktische ervaring met het ontwikkelen van Deep Learning toepassingen; 
  • aantoonbare leidinggevende ervaring, en expertise in het opstarten van een onderzoeksteam; 
  • reeds externe financiering voor onderzoeksprojecten bekomen en/of ervaring met werken in een onderzoeksconsortium; 
  • ervaring met lesgeven op universitair niveau, en in het begeleiden van studenten op master en doctoraatsniveau; 
  • vloeiende communicatie skills in het Nederlands en Engels. Kandidaten die geen kennis van het Nederlands hebben moeten binnen 5 jaar vanaf de start van het mandaat een C1 Nederlands kwalificatiegetuigschrift bereiken.

 

 • Het strekt tot de aanbeveling als je: 
  • ervaring met of interesse voor weer, klimaat en geofysica hebt; 
  • vloeiend in het Nederlands communiceert; 
  • goede people management skills hebt; 
  • je snel kan inwerken in nieuwe toepassingsdomeinen; 
  • voor een langere periode (in totaal min. 2 jaar) in een buitenlands onderzoekscentrum of buitenlandse universiteit en/of in de ICT-industrie hebt gewerkt in binnen- of buitenland.

 

 • Er wordt van jou verwacht dat je de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijft (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).

 

 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles, in dit geval een proefles op bachelor niveau van 30 minuten in het Nederlands of in het Engels.

 

 • Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen. Voorbeeld: wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift. Meer informatie over de taalregeling vind je via: https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/

4 - Aanbod

Wij bieden een voltijdse senior onderzoekspositie voor een initiële periode van 5 jaar, hernieuwbaar voor 2 termijnen van 5 jaar na positieve evaluatie.

 
De aanstelling gebeurt onder de vorm van twee halftijdse contracten aan respectievelijk KMI en VUB.

 

Bij het KMI betreft het een halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (19 uur per week) als SW2 (senior onderzoeker).

 

Aan de VUB wordt je aangesteld op assistent professor niveau als 50% docent met een tijdelijke aanstelling voor een eerste termijn van 5 jaar. Dit kan, mits positieve evaluatie, voor 2 termijnen van 5 jaar verlengd worden, met na 15 jaar een opname in het ZAP-kader. 

5 - Bijkomende informatie

De startdatum van de aanstelling is voorzien op 01-10-2021. 


Sollicitaties dienen ten laatste te worden ingediend op 08-02-2021

 

Voor meer informatie met betrekking tot deze oproep, gelieve contact op te nemen met:

 • Adrian Munteanu (Adrian.munteanu@vub.ac.be, +32 (0)2.629.16.84)
 • Steven Dewitte (steven.dewitte@meteo.be, +32 (0)2.373.06.24).

6 - Sollicitatie

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE 


De kandidaatstelling bevat tenminste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • visie op onderwijs & onderzoek en vermelding van de vijf belangrijkste publicaties
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek, in het bijzonder de wetenschappelijke zelfstandigheid, de ervaring inzake onderzoeksmanagement, het betrokken zijn bij het beheer van een projectenportfolio en bij de begeleiding van doctorandi (max. 2 A4)
 • diploma’s (Master en PhD)

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.