Deel deze vacature

Senior Onderzoeker positie - KBR/VUB - FED-tWIN mandaat

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Context

Deze functie kadert in het FEDtWIN programma van het federaal wetenschapsbeleid, dat bedoeld is om expertise van een federale wetenschappelijke instelling en een universiteit te combineren en wederzijds te versterken door de financiering van een langlopend onderzoeksproject. Het project “KBR Data Science Lab” is een gezamenlijk initiatief van Frédéric Lemmers, hoofd van de dienst Digitalisering van de KBR en Ann Dooms, hoofd van de onderzoeksgroep Digital Mathematics (DIMA) aan de Vakgroep Wiskunde en Data Science (WIDS) van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

 

Het objectief van het KBR Data Science Lab is de ontwikkeling van toepassingen die de waarde van de gedigitaliseerde en born-digital collecties in de culturele erfgoed sector vergroten en dit aan de hand van data- en model-gedreven artificiële intelligentie (AI)/machine learning (ML). In het bijzonder beoogt de functie enerzijds het verbeteren/automatiseren van de digitalisatie workflow en anderzijds het ontwikkelen van innovatieve bibliotheek-services.

 

Over de VUB:

De Vrije Universiteit Brussel is al meer dan 50  jaar een hoofdrolspeler in het Vlaamse hoger onderwijslandschap. De universiteit telt ongeveer 18.000 studenten en samen met haar ziekenhuis UZ Brussel stelt ze meer dan 6000 mensen tewerk. De Vrije Universiteit Brussel is de grootste Nederlandstalige werkgever in de hoofdstad.

 

De Vrije Universiteit Brussel grondt haar onderwijs en onderzoek op het beginsel van Vrij onderzoek ten bate van de vooruitgang van de mensheid. Dit houdt de verwerping in van elk louter gezagsargument en de waarborg van vrije oordeelsvorming, nodig voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel. 

 

De onderzoeksgroep ​Digital Mathematics (DIMA) van de Vakgroep Wiskunde en Data Science (WIDS) specialiseert zich in de wiskundige fundamenten van Data Science, i.e. digitale data acquisitie, representatie, analyse, communicatie, veiligheid en forensiek (met name het in kaart brengen van bijzondere eigenschappen van het materiaal louter via wiskundige berekeningen). We ontwikkelen technieken in de discrete wiskunde (grafen, …), harmonische analyse (wavelets, …) voor beeldverwerking en machine learning (deep learning, transfer learning,

GANs, …). De onderzoeksgroep heeft een sterke track record in de toepassing van wiskunde de culturele erfgoedsector.

 

Over het KBR:

De ​Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) ligt op de Kunstberg in Brussel en is een van de tien federale wetenschappelijke instellingen. De Koninklijke Bibliotheek is de nationale wetenschappelijke bibliotheek. Ze verzamelt alle ​Belgische publicaties en speelt een essentiële rol in het vrijwaren van het historisch, wetenschappelijk en literair geheugen van het land. Voorzien in wetenschappelijke informatie evenals een belangrijk en omvangrijk hedendaags en historisch cultureel erfgoed verwerven, bewaren, ​beheren en ​valoriseren zijn de absolute basisopdrachten van deze instelling. 

Tijdens de laatste 15 jaren is KBR ontwikkeld in de velden van digitalisering en digital humanities, door deel te nemen aan verschillende ambitieuze onderzoeksprogramma's op beide Europees en Belgische niveaus.
Vandaag geeft de digitale bibliotheek van KBR (BELGICA), toegang naar meer dan 5.6 M pagina's van zijn collectie. In de komende jaren wordt KBR de snelheid van zijn digitale transformmatie versterkt, dankzij de oprichting van verschillende KBR DIGITAL LABS, van wie van KBR DATA SCIENCE LAB. 

2 - Functie

Vakgebied

KBR Data Science Lab (Onderzoeksprofiel Prf-2020-028_ KBR Data Science Lab tussen KBR en VUB) 

 

Onderwijs

 • In de eerste vijf jaar van het mandaat zal de onderwijstaak gelimiteerd zijn in overeenstemming met het objectief van de functie
 • Je zal bijdragen tot de Master programma's waar de vakgroep onderwijs in verzorgt met een cursus van 6SP over Data Science in de culturele erfgoedsector.
 • Daarnaast behoren het geven van gastlezingen en onderzoeksgerelateerde workshops aan beide instellingen en hun partners tot het takenpakket.
 • Je zal ook stages, Masterproeven en PhDs begeleiden.

Onderzoek

De Belgische overheid heeft aanzienlijk geïnvesteerd in de digitalisering van de collecties van de Federale Wetenschappelijke Instellingen, bijvoorbeeld de digitalisering van de Belgische pers (1830-1950). Hoewel de digitalisering van deze waardevolle Belgische literaire, culturele en historische erfgoedcollecties een belangrijke stap voorwaarts is, wordt het werkelijke potentieel van deze bronnen voor onderzoek nog onvoldoende benut. Zonder de hulp van geavanceerde digitale methoden is het simpelweg onmogelijk om additionele waarde te halen uit deze grote hoeveelheid meestal ongestructureerde gegevens.

 

Je zal met jouw gecombineerde functie hier verandering in brengen door het KBR Data Science Lab te helpen uitbouwen.

 

Als FED-tWIN onderzoeker wordt er van jou verwacht dat je baanbrekend onderzoek zal verrichten en begeleiden (op Ma en PhD level) binnen DIMA, alsook competitieve onderzoeksmiddelen zal verwerven.

 

Je zal verscheidene, ook gelijktijdige, onderzoekstrajecten opstarten en coördineren die leiden tot de ontwikkeling van toepassingen die de waarde van de gedigitaliseerde en born-digital collecties in de culturele erfgoedsector vergroten en dit aan de hand van data- en model-gedreven artificiële intelligentie (AI)/machine learning (ML). In het bijzonder beoogt de functie enerzijds het verbeteren/automatiseren van de digitalisatie workflow (e.g. automatische kwaliteitsbeoordeling) en anderzijds het ontwikkelen van innovatieve bibliotheek-services (e.g. documentherkenning en -verwerking, iconografie) gebaseerd op nieuwe wiskundige concepten, theorieën en tools.

 

Keywords:

 • mathematical data science
 • data- & knowledge-driven AI/ML
 • digitization workflows in libraries
 • information harvesting & iconography in libraries

Overige

Je wordt lid van de dienst Digitalisering (DIGIT) aan de KBR en de Vakgroep Wiskunde en Data Science aan de VUB.

 

Je zal naast het versterken van de samenwerking en de onderzoekslijnen tussen KBR en DIMA ook bijdragen aan de operationele en administratieve taken van de diensten alsook valorisatie van de collecties van de KBR enerzijds en het onderzoek anderzijds, zowel binnen de (inter)nationale onderzoeksgemeenschap (O&O projecten, ...) als naar belanghebbende instanties en het grote publiek (outreach).

3 - Functieprofiel

 • Je bent houder van een doctoraat in de Wetenschappen – Wiskunde, Computerwetenschappen of Ingenieurswetenschappen. 

 

 • Je doctoraat mag niet langer dan 12 jaar geleden verdedigd zijn (te rekenen vanaf de dag van het indienen van de sollicitatie). Deze periode van 12 jaar wordt verlengd met één jaar voor elke afwezigheid door zwangerschap, ouderschaps- of adoptieverlof, alsook elke langdurige afwezigheid door ziekte van de kandidaat of een langdurige afwezigheid door ziekte van een familielid uit eerste graad.

 

 • Je hebt idealiter:
  • minstens één jaar postdoctorale ervaring op het moment van aanwerving. De termijn wordt bepaald op basis van de datum vermeld op het hierboven gevraagde diploma; 
  • competenties in creatief denken en het ontwikkelen van wiskundige concepten en theorieën; 
  • een sterk wetenschappelijk dossier (ISI publicaties) met bewezen onderzoeksexpertise in: 
   • data science, in het bijzonder in data- en modelgedreven AI/ML; 
   • wiskundige, statistische en computationele modellen voor beeldverwerking; 
   • digitale documentherkenning, -verwerking en -kwaliteitsbeoordeling; 
  • ervaring met het ontwikkelen van software-algoritmes (e.g. in Matlab, Python of C++); 
  • goede communicatieskills, zowel naar mede-onderzoekers als collega's met een niet-wiskundige achtergrond als tot het grote publiek toe; 
  • een internationaal netwerk; 
  • ervaring met inter/multidisciplinaire projecten; 
  • ervaring met het verwerven van fondsen en project management; 
  • ervaring met valorisatie van onderzoek; 
  • aantoonbare onderwijsexpertise; 
  • ervaring met het begeleiden van Ba, Ma en/of PhD studenten. 

 

 • Je schrijft en spreekt vlot Engels.
 • Kennis van het Nederlands bij aanwerving en ervaring met de bibliotheeksector zijn een pluspunt. 

 

 • Er wordt van jou verwacht dat je de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijft (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).

 

 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

 • Taalvereisten: 
  • VUB: Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen. Voorbeeld: wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift. Meer informatie over de taalregeling vind je via: https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/ 
  • KBR: Deze betrekking is toegankelijk voor kandidaten die kunnen ingedeeld worden bij de Nederlandse taalrol, in toepassing van de regels hiertoe bepaald door de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken.

4 - Aanbod

We bieden een voltijdse Senior onderzoekspositie aan voor een initiële periode van 5 jaar die tweemaal hernieuwbaar is bij positieve evaluatie en waarbij er perspectieven zijn voor een vaste aanstelling na afloop van dit mandaat.

 

De aanstelling gebeurt onder de vorm van twee halftijdse contracten aan respectievelijk de KBR en Vrije Universiteit Brussel.

 

Aan de KBR vindt de 50% aanstelling plaats op SW2 niveau (senior onderzoeker) met een contract van onbepaalde duur.

 

Aan de VUB wordt de kandidaat aangesteld als 50% docent met een tijdelijke aanstelling voor een termijn van vijf jaar, hernieuwbaar na positieve evaluatie.  

5 - Bijkomende informatie

De startdatum van de aanstelling is voorzien op 01-10-2021

 

Sollicitaties dienen ten laatste te worden ingediend op 08-02-2021

 

Voor meer informatie met betrekking tot deze oproep, gelieve contact op te nemen met:

 • Ann Dooms (Ann.Dooms@vub.be) 
 • Frédéric Lemmers (frederic.lemmers@kbr.be)

6 - Sollicitatie

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE

 

De kandidaatstelling bevat tenminste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • visie op onderwijs & onderzoek en vermelding van de vijf belangrijkste publicaties
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van
 • het toekomstig onderzoek, in het bijzonder de wetenschappelijke zelfstandigheid, de ervaring inzake
 • onderzoeksmanagement, het betrokken zijn bij het beheer van een projectenportfolio en bij de
 • begeleiding van doctorandi (max. 2 A4)
 • diploma’s (Master en PhD)

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.