Deel deze vacature

Senior Onderzoeker positie AGR-ARA/VUB - FED-tWIN mandaat

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Context

Deze positie voor een senior onderzoeker wordt geopend in het kader van het FED-tWIN programma, ondersteund door het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo). Je zal halftijds verbonden zijn aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën (ARA) en halftijds aan de onderzoeksgroep HOST (Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen) van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

 

ACCESS beoogt het toegankelijk maken van een centrale vroegmoderne archiefcollectie van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën: de gerechtsarchieven van de Raad van Brabant, en deze collectie te valoriseren door innovatief onderzoek. De Raad van Brabant was een kerninstelling in de geschiedenis van het huidige België, maar grote delen van haar archief blijven tot op heden ongeordend en ongeïnventariseerd, zodat deze ontoegankelijk bleven voor onderzoekers en het brede publiek. ACCESS zal deze lacune voor het Belgische geschiedbedrijf aanpakken op drie manieren: het zal 10.000 17de en 18de-eeuwse procesdossiers van particulieren ordenen en beschrijven, het zal gescande vonnisregisters omvormen tot machine-leesbare objecten, en het zal grensverleggend sociaal-historisch onderzoek verrichten rond het gebruik van en toegang tot rechtspraak in het ancien régime. 

 

Over de VUB:

De Vrije Universiteit Brussel is al meer dan 50 jaar een hoofdrolspeler in het Vlaamse hoger onderwijslandschap. De universiteit telt 18.000 studenten en samen met haar ziekenhuis UZ Brussel stelt ze meer dan 6000 mensen tewerk. De Vrije Universiteit Brussel is de grootste Nederlandstalige werkgever in de hoofdstad. De Vrije Universiteit Brussel grondt haar onderwijs en onderzoek op het beginsel van Vrij Onderzoek ten bate van de vooruitgang van de mensheid. Dit houdt de verwerping in van elk louter gezagsargument en de waarborg van vrije oordeelsvorming, nodig voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

Onderzoeksgroep HOST (Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen, (https://host.research.vub.be) is een boeiende en dynamische onderzoeksomgeving van zo’n 25-tal onderzoekers, en één van de onderzoekszwaartepunten van de Vrije Universiteit Brussel. Centraal in haar onderzoeksfocus staan lange-termijn interacties tussen sociale ongelijkheid, migratie en sociale relaties in Brabantse en Vlaamse steden van de late Middeleeuwen tot de lange negentiende eeuw. De innovatieve aanwending van juridische bronnen voor sociaal-historisch onderzoek vormt een speerpunt in haar strategische onderzoeksplanning. 

 

Over het AGR-ARA:

Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën is een federale wetenschappelijke instelling die deel uitmaakt van de Federale Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. De instelling bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, 18 vestigingen van het Rijksarchief verspreid over het hele land en het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) te Brussel. Het Rijksarchief verwerft en bewaart (na selectie) archieven van minstens 30 jaar oud, afkomstig van onder meer van hoven en rechtbanken, openbare besturen en notarissen, alsook van de private sector en particulieren (bedrijven, politici, verenigingen en genootschappen, invloedrijke families, enz.).  De valorisatie van deze archieven is een van de hoofdopdrachten van de instelling. Het Rijksarchief stelt niet alleen in zijn 19 studiezalen, maar ook on line, een uitgebreide onderzoeksomgeving ter beschikking van een ruim en gevarieerd publiek.

2 - Functie

Vakgebied

ACCESS: Toegang tot gerechtelijke dossiers en toegang tot de rechtspraak. De Raad van Brabant in de vroegmoderne tijd (Onderzoeksprofiel Prf-2019R-034_ACCESS tussen AGR-ARA en VUB)

Onderwijs

Het ondersteunen van onderwijsactiviteiten in het domein praktijk van de geschiedenis in het verlengde van het onderzoeksprofiel, met name het Werkcollege Vroegmoderne Criminaliteitsgeschiedenis en de begeleiding van Bachelor- en Masterproeven.

Onderzoek

 • De inventarisatie van procesdossiers van de Raad van Brabant; 
 • Het digitaal ontsluiten van de vonnisregisters van de Raad van Brabant; 
 • Het verrichten van baanbrekend onderzoek in de sociale geschiedenis op basis van bronnen rond procesvoering van het Ancien Régime, in het bijzonder van de Raad van Brabant; 
 • Het versterken en verder uitbouwen van lange-termijn onderzoeksexpertise en methodologische innovatie rond het gebruik van juridische bronnen voor sociaal-historisch onderzoek binnen de VUB-onderzoeksgroep HOST, met aandacht voor nieuwe methoden in het kader van digital humanities; 
 • Het publiceren van toonaangevende wetenschappelijke publicaties; 
 • Het verwerven en beheren van onderzoeksfondsen. 

Overige

 • Het verder stimuleren van samenwerking tussen beide FED-tWIN partners in het verlengde van de onderzoeksopdracht. 
 • Bijdragen tot de bredere bekendheid en toegankelijkheid van juridische bronnen en onderzoeksinzichten ten aanzien van een geïnteresseerd ruimer publiek. 

 

 • Een gedetailleerde beschrijving van de vooropgestelde onderzoeksopdracht kan verkregen worden via: anne.winter@vub.be of sebastien.dubois@arch.be.
 • Kandidaten worden er expliciet op geattendeerd dat er in relatie tot deze gedetailleerde beschrijving ruimte is voor eigen toevoegingen en aanpassingen, zolang de voorgestelde invulling van de opdracht overeenstemt met de hierboven opgelijste centrale elementen.

3 - Functieprofiel

 • Je bent houder van een doctoraat op proefschrift in de Geschiedenis, of in aanverwante domeinen relevant voor het profiel (bvb. Rechtsgeschiedenis). 

 

 • Je hebt je doctoraat maximaal 12 jaar voor indiening van de kandidaatstelling behaald. Deze periode van 12 jaar wordt verlengd met één jaar voor elke afwezigheid door zwangerschap, ouderschaps- of adoptieverlof, alsook elke langdurige afwezigheid door ziekte van de kandidaat of een langdurige afwezigheid door ziekte van een familielid uit eerste graad. 

 

 • Je hebt idealiter:
  • aantoonbare expertise in sociaal-historisch onderzoek betreffende de vroegmoderne Nederlanden; 
  • aantoonbare ervaring met vroegmoderne juridische bronnen; 
  • een sterk academisch CV en uitstekend publicatierecord; 
  • een goede kennis van de ontsluiting, het materieel beheer en de digitalisering van archieven; 
  • een gedegen paleografische kennis; 
  • succesvolle ervaring in het aanvragen, ontwikkelen, implementeren en coördineren van  onderzoeksprojecten; 
  • ervaring met digital humanities en digitale ontsluitingstechnieken, zoals expertise in programmeren in Java of Python en XML/TEI; 
  • een uitstekende kennis van het Nederlands en een goede kennis van Frans en Engels. 

 

 • Onderwijservaring is een troef. 

 

 • Er wordt van jou verwacht dat je de onderwijsvisie van de universiteit onderschrijft (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).

 

 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

 • Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen. Voorbeeld: wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift. Meer informatie over de taalregeling vind je via: https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/

4 - Aanbod

Wij bieden een voltijdse senior onderzoekspositie voor een initiële periode van 5 jaar, hernieuwbaar voor 2 termijnen van 5 jaar na positieve evaluatie.

 

De aanstelling gebeurt onder de vorm van twee halftijdse contracten aan respectievelijk het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën en Vrije Universiteit Brussel.

 

Aan het ARA vindt de 50% aanstelling plaats op SW2 niveau (senior onderzoeker) met een contract van onbepaalde duur.

 

Aan de VUB wordt de kandidaat aangesteld als 50% docent met tijdelijke aanstelling voor een termijn van vijf jaar, hernieuwbaar na positieve evaluatie.

5 - Bijkomende informatie

De startdatum van de aanstelling is voorzien op 01-10-2021

 

Sollicitaties dienen ten laatste te worden ingediend op 08-02-2021

 

Voor meer informatie met betrekking tot deze oproep, gelieve contact op te nemen met:

 • Anne Winter (Anne.Winter@vub.be)
 • Sebastien Dubois (Sebastien.Dubois@arch.be)

6 - Sollicitatie

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE

 

De kandidaatstelling bevat tenminste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • visie op onderwijs & onderzoek en vermelding van de vijf belangrijkste publicaties
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van
 • het toekomstig onderzoek, in het bijzonder de wetenschappelijke zelfstandigheid, de ervaring inzake
 • onderzoeksmanagement, het betrokken zijn bij het beheer van een projectenportfolio en bij de
 • begeleiding van doctorandi (max. 2 A4)
 • diploma’s (Master en PhD)

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.