Senior Onderzoeker - KSB/VUB - FED-tWIN mandaat ECO

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Context

De positie wordt geopend in de context van het FED-tWIN-programma, een federaal onderzoeksprogramma van de FOD Wetenschapsbeleid (“Belspo”), met als doel een duurzame lange termijnsamenwerking tussen de Federale Wetenschappelijke Instellingen en de Belgische Universiteiten te creëren via de financiering van gezamenlijke onderzoeksprofielen.

Het betreft een voltijdse functie die bestaat uit de combinatie van een halftijdse functie bij de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB), en een halftijdse functie bij de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Het algemene doel van dit onderzoeksprofiel – het “Earth Climate Observatory” (ECO) onderzoeksprofiel – is het ontwikkelen van een nieuwe ruimtemissie voor de meting van de energie-onbalans van de Aarde dankzij innovatieve optische en thermische instrumenten met hoge nauwkeurigheid en stabiliteit.

Van de senior FED-tWIN onderzoeker die in deze context zal worden aangeworven, wordt verwacht dat hij/zij rond de ECO-ruimtemissie een onderzoeksniche zal creëren en er een inter-institutionele onderzoeksgroep rond zal uitbouwen en superviseren.
 

2 - Functie

Vakgebied:
ECO: Earth Climate Observatory – naar een nieuwe ruimtemissie ter opvolging van de energie-onbalans van de Aarde (Onderzoeksprofiel Prf-2022-010 ECO tussen KSB en VUB)

 

Onderzoeksopdracht:

 • Klimaatsverandering is één van de grote uitdagingen van onze tijd. De meest essentiële van alle veranderlijken is de zogenaamde energie-onbalans van de Aarde (Eng. “Earth Energy Imbalance” = EEI).  De EEI is de directe oorzaak van de globale temperatuurstijging. De nauwkeurige meting en opvolging ervan is nodig om te bewaken dat het Klimaatakkoord van Parijs en de Europese Green Deal snel genoeg uitgevoerd worden, om catastrofale klimaatsverandering tegen te gaan door de globale temperatuurstijging onder de 2 °C te houden.
 • Je zal verder werken op een recent afgerond gezamenlijk KSB-VUB doctoraatsonderzoek, waarin het conceptueel ontwerp van nieuwe ruimte instrumenten voor de meting van de EEI  gemaakt werd.  Deze conceptuele nieuwe ruimte instrumenten zijn een breedhoek radiometer, een breedhoek camera die werkt in het zichtbare deel van het elektromagnetisch spectrum en een breedhoek camera die werkt in het thermisch infrarode deel van het elektromagnetische spectrum. 
 • Je zal instaan voor de verdere verfijning van het ontwerp voor fabricage van de instrumenten, en voor de langdurige wetenschappelijke ondersteuning van de concrete realisatie van de ECO-ruimtemissie in samenwerking met diverse belanghebbenden zoals de financierende overheden, het Europese ruimtevaart agentschap ESA, de Europese ruimtevaartindustrie, en de internationale wetenschappelijke gemeenschap. Hierbij zal de focus over een periode van 10 jaar geleidelijk verschuiven van instrumentatie naar gegevensverwerking.
 • Je wordt verder verondersteld om: 
  • te publiceren in wetenschappelijke tijdschriften met “peer review” uit het Q1 kwartiel met hoge impactfactor; 
  • financiering voor de werking en de onderzoeksactiviteiten te verwerven gebruik makend van verschillende financieringskanalen; 
  • een KSB-VUB onderzoeksteam uit te bouwen over geavanceerde ruimte-optica voor aardobservatie en klimaatbewaking; 
  • verantwoordelijkheid op te nemen teneinde de internationale reputatie van het nieuwe onderzoeksteam te verzekeren.

 

Onderwijsopdracht:

 • Je draagt bij tot het onderwijs van de vakgroep Toegepaste Natuurkunde en Fotonica (TONA). 
 • Met het oog op de objectieven van het FED-tWIN mandaat inzake onderzoek zullen de onderwijsactiviteiten gedurende de eerste 5 jaar van het mandaat beperkt worden. 
 • Je kan bijdragen tot onderwijs in het VUB-master programma Master of Science in Photonics Engineering in het domein van optisch ontwerp en fotonische systemen voor een totaal van maximaal 6 ECTS per semester. 
 • Je wordt ook verondersteld masterproeven en doctoraten te begeleiden gerelateerd aan het te voeren onderzoek.

 

Overige taken:

 • Je wordt verondersteld bij te dragen tot de interne en externe dienstverlening van beide instellingen, en tot de valorisatie en communicatie van de onderzoeksresultaten.

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je bent houder van een doctoraat in Wetenschappen of Ingenieurswetenschappen, of van een diploma of certificaat dat als gelijkwaardig wordt erkend. Bij beoordeling van een niet-Benelux-diploma moet een gelijkwaardigheidsattest  aangevraagd worden bij NARIC, zie https://www.naricvlaanderen.be/nl/erkenningen/erkenning-buitenlands-diploma. Wij raden de kandidaat aan, in voorkomend geval, de erkenningsprocedure bij NARIC zo snel mogelijk op te starten.
 • Je behaalde jouw doctoraat maximaal 12 jaar voorafgaand aan de vooropgestelde uiterste indieningsdatum van je kandidaatsdossier. Deze periode wordt verlengd met 1 jaar voor elke afwezigheid door zwangerschap, ouderschaps- of adoptieverlof, alsook elke langdurige afwezigheid door ziekte van de kandidaat zelf en/of een familielid uit de eerste graad.

 

 • Daarnaast heb je idealiter:
  • een specialisatiedomein dat zich situeert in fotonica, optisch ontwerp, optische instrument fabricatie, product ontwikkeling, multifysica modellering of in een ander domein dat nauw aansluit bij de ECO ruimtemissie; 
  • wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau uitgevoerd, gestaafd met publicaties in internationale vakbladen met “peer review”; 
  • aantoonbare ervaring in het verwerven van externe financiering voor onderzoeks- of innovatieprojecten. 
  • kennis van de nieuwste simulatie- en fabricagemethodes van geavanceerde optische systemen, zoals deze die gebruik maken van freeform optics; 
  • kennis van geavanceerde dataverwerkingsmethodes en programmeerervaring (in C++ en/of Python); 
  • aantoonbare ervaring in leiding geven; 
  • ervaring in doceren op universitair niveau, en in het begeleiden van studenten op master- en doctoraatsniveau;

 

 • Strekken tot aanbeveling: 
  • 3 jaar postdoctorale ervaring op het moment van aanwerving – deze termijn wordt bepaald op basis van de datum vermeld op het hierboven gevraagde diploma; 
  • kennis van of ervaring in stralingstransfert in de atmosfeer en/of klimaatsonderzoek; 
  • ervaring met ruimtevaart projecten; 
  • ervaring met werken in een internationaal onderzoeksconsortium; 
  • communicatievaardigheden in het Engels en Nederlands. Indien je geen kennis van het Nederlands hebt, moet je binnen 5 jaar vanaf de start van het mandaat een C1 Nederlands kwalificatiegetuigschrift bereiken.

 

 • Je onderschrijft de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan de integrale tekst te raadplegen is op de website van de universiteit.

 

 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

 • Taalvereisten:

Een lid van het academisch personeel dat belast wordt met een onderwijsopdracht moet ook kunnen aantonen dat de onderwijstaal gekend is op ERK-niveau C1 door een kwalificatiegetuigschrift of door een adequaat diploma. De VUB voorziet tevens cursussen in onder andere academisch Engels.

 

De bestuurstaal van de VUB is het Nederlands. Bij onvoldoende kennis van het Nederlands zal de VUB een integratietraject voorzien. Na maximaal 5 jaar dient een lid van het academisch personeel aan te tonen dat de bestuurstaal op adequate wijze gekend is (ERK-niveau B2).

Raadpleeg de volledige taalregeling op https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/ voor een volledig overzicht. 

 

Getuigschriften waaruit kennis van de taal blijkt, kunnen reeds toegevoegd worden bij de kandidatuur. 

 

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een voltijdse senior onderzoekspositie voor een initiële periode van 5 jaar, hernieuwbaar voor 2 termijnen van 5 jaar na positieve evaluatie.

De aanstelling gebeurt onder de vorm van twee halftijdse contracten aan respectievelijk KSB en VUB, met voorziene startdatum op 01-01-2024. 

Aan de KSB vindt de 50% aanstelling plaats op SW2 niveau (werkleider) met een contract van onbepaalde duur, waarbij je deel zal uitmaken van de Operationele Directie “Zonnefysica en ruimteweer”. 

Aan de VUB word je aangesteld als 50% docent met een tijdelijke aanstelling voor een termijn van vijf jaar, hernieuwbaar na positieve evaluatie, waarbij je deel zal uitmaken van de vakgroep Toegepaste Natuurkunde en Fotonica (TONA), onderzoeksgroep Brussels Photonics (B-PHOT) binnen de faculteit Ingenieurswetenschappen van de VUB.

 

Meer informatie over de onderzoeksgroep B-PHOT is te vinden op de website: https://b phot.org.

Meer informatie over de  Operationele Directie “Zonnefysica en ruimteweer is te vinden op de websites: https://www.astro.oma.be/nl/wetenschappelijk-onderzoek/zonnefysica-en-ruimteweer/ en https://www.sidc.be/ 

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 30-06-2023:

 • je curriculum vitae, met inbegrip van jouw academisch dossier;
 • je motivatiebrief, met inbegrip van: 
  • je beargumenteerde visie op onderwijs en onderzoek; 
  • de vermelding van je vijf belangrijkste publicaties die verband houden met dit onderzoeksprofiel; 
  • een toelichting over de uitbouw van je toekomstig onderzoek, in het bijzonder de wetenschappelijke zelfstandigheid, de ervaring inzake onderzoeksmanagement, het betrokken zijn bij het beheer van een projectenportfolio en bij de begeleiding van doctorandi (max. 2 A4);
  • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni) en taalattesten. 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Steven Dewitte (steven.dewitte@oma.be) of Francis Berghmans (francis.berghmans@vub.be).

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.