Deel deze vacature

Postdoctoraal wetenschappelijk medewerker 'Inhoudelijk coördinator ECOOM'

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Wetenschappelijk en Pedagogisch Personeel van de Directie Onderzoeksbeleid, op zoek naar een postdoctoraal wetenschappelijk medewerker.

 

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

 

De VUB maakt deel uit van het interuniversitair expertisecentrum ECOOM – het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring van de Vlaamse Gemeenschap – dat instaat voor de uitvoering van beleidsrelevant onderzoek en de aanlevering van informatie m.b.t. onderzoek en ontwikkeling in Vlaanderen. ECOOM heeft afdelingen of cellen in elk van de vijf Vlaamse universiteiten; ECOOM-VUB vormt een academische onderzoekscel die zich situeert binnen het departement R&D, en die rechtstreeks ressorteert onder de vice-rector onderzoek. In het kader van het convenant afgesloten met de Vlaamse Gemeenschap (periode 2019-2023) legt ECOOM VUB zich prioritair toe op onderzoeksuitkomsten en -activiteiten die buiten traditionele documentatie- en evaluatiemodellen vallen. Zo staat het in voor de ontwikkeling en uitrol van een registratie- en evaluatie-instrument voor de ex-post financiering van onderzoek in de kunsten en daarnaast voor de ontwikkeling van indicatoren m.b.t. de maatschappelijke impact van universitair onderzoek. Tenslotte engageert ECOOM VUB zich eveneens in relevante ad hoc onderzoeksactiviteiten in samenwerking met verschillende nationale en internationale partners.

 

Om het team dat zich op deze thematiek toelegt te coördineren en ondersteunen, werft ECOOM VUB op korte termijn een postdoctorale onderzoeker aan. Je wordt verantwoordelijk voor de inhoudelijke coördinatie van het onderzoek binnen het lopende convenant (cf. 2019-2023), en neemt een voortrekkersrol op in het mee ontwikkelen van de nieuwe onderzoekslijnen in het kader van het toekomstige convenant (cf. 2024-2028) – en dit in nauwe samenwerking met de beide promotoren van ECOOM VUB (cf. de vice-rector onderzoek en prof. dr. Walter Ysebaert).

 

Centraal in de functie staat het ontwikkelen van een coherent theoretisch en methodisch kader voor de huidige en toekomstige activiteiten van ECOOM VUB, het operationaliseren ervan in concrete onderzoeks- en beleidsmatige trajecten en het begeleiden van de onderzoekers die met dit conceptuele kader in hun empirische activiteiten aan de slag gaan. De onderzoeksgerichte invulling van de functie heeft een uitgesproken strategisch karakter, waarbij de nadruk ligt op het conceptualiseren, uitwerken en implementeren van een overkoepelende aanpak voor ECOOM-VUB als geheel. Binnen de functie primeren theoretische diepgang, methodische reflectie en organisatorische competenties daardoor op toegepaste capaciteiten m.b.t. dataverzameling en analyse.

 

Daarnaast veronderstelt de rol vertrouwdheid met Vlaams, Europees en internationaal onderzoeksbeleid, en affiniteit met de verschillende actoren die erbij betrokken zijn. Omdat ECOOM VUB belast is met het uitvoeren van beleidsrelevant en -ondersteunend onderzoek waakt de inhoudelijk coördinator over de wisselwerking tussen wetenschappelijke en beleidsmatige relevantie door het ontwikkelen van een overkoepelende strategie die beide doelstellingen elkaar laat aanvullen en versterken. Hiervoor zijn dan ook niet enkel academische competenties van cruciaal belang; communicatievaardigheden en de capaciteit om de soms tegenstrijdige visies van verschillende stakeholders naar concrete onderzoekslijnen te vertalen zijn even essentieel. ECOOM VUB bevindt zich op het spanningsveld tussen onderzoek en beleid, en het verzoenen van verschillende ambities en prioriteiten vormt een kerntaak in de functie.

 

In eerste plaats zal je kunnen steunen op de bredere onderzoeks- en beleidsstrategie die door ECOOM VUB werd uitgewerkt in het kader van de huidige convenantstermijn (cf. 2019-2023). In 2023 dient een meerjarenplan ingediend te worden voor het volgende convenant (2024-2028); wat impliceert dat je zelf mede vorm geeft aan de onderzoeksagenda van ECOOM-VUB voor deze periode, mee bepaalt welke empirische studies hierbinnen kaderen en welke beleidsrelevante opleveringen eruit voort zullen komen. Het betreft dan ook een functie die autonomie en academische maturiteit vereist, waarin de eigen academische activiteiten gepaard gaan met het aansturen en begeleiden van (junior) onderzoekers en regelmatige interactie met beleidsactoren.

 

In algemene zin omvat je takenpakket:

 • Inhoudelijke coördinatie van ECOOM-VUB, in samenspraak met de promotoren van ECOOM-VUB en de verschillende onderzoekers:
  • Ontwikkeling van een onderzoeksagenda;
  • Aansturen en begeleiden van onderzoekers;
  • Deelname beheerscomité ECOOM en contact andere ECOOM-partners;
 • (Co-)Publiceren van wetenschappelijk onderzoek:
  • Ontwikkelen eigen positie in onderzoeksveld;
  • Begeleiden en opvolgen van studies van ECOOM-VUB onderzoekers;
 • Verwerving onderzoeksmiddelen:
  • Identificeren van relevante financieringsstromen;
  • Projecten conceptualiseren en voorbereiden. 


Daarnaast heeft ECOOM-VUB de ambitie haar academische inbedding verder uit te diepen. Je zal dan ook betrokken worden bij deze inspanningen, en daarin bij voorkeur een proactieve houding aannemen – bijvoorbeeld door te kandideren voor een (deeltijdse) OZR-ZAP-functie (intern), door het begeleiden van doctoraatsonderzoekers of door samenwerkingen op te zetten met andere onderzoeksgroepen, vakgroepen of faculteiten.

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je beschikt over een doctoraatsdiploma. 

 

 • Je hebt ervaring als onderzoeker binnen een universitaire context of in een wetenschappelijke instelling;
 • Je kan zelfstandig onderzoeksprojecten uitvoeren en begeleiden;
 • Je hebt grondige kennis van Excel, en je bent bereid te leren werken met software voor visualisering en/of rapportering;
 • Je hebt kennis van de Vlaamse Hoger Onderwijssector;
 • Je hebt affiniteit met onderzoeksactiviteiten waarin verschillende stakeholders betrokken zijn;
 • Je hebt ervaring met het coördineren van een onderzoeksteam, en hebt organisatorische competenties;
 • Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels; kennis van het Frans is een plus;
 • Je bent bereid om wetenschappelijke publicaties te realiseren op basis van jouw onderzoek;
 • Je bent bereid om onderzoekers te begeleiden en ondersteunen;
 • Je werkt graag in team, en je staat open voor interdisciplinaire benaderingen en werkvormen.

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een arbeidsovereenkomst aan met een omvang van 1 VTE, voor de duur van 12 maanden (eventueel verlengbaar, mits positieve evaluatie van de werkzaamheden), met voorziene startdatum 01-01-2023. De huidige convenant met de Vlaamse Gemeenschap loopt tot 31 december 2023. Afhankelijk van het verlengen van de convenant én van de geleverde prestaties wordt de functie na 2023 verlengd, al dan niet voor de termijn van de nieuwe convenant (2024-2028). 

 

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 16-10-2022 je motivatiebrief, curriculum vitae en diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni). 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Walter Ysebaert via walter.ysebaert@vub.be of 0478376843. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.