Deel deze vacature

Doctoraatsbeurs 'Sociale grondrechten van zelfstandigen'

Categorie:  PhD

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor de Onderzoeksbursalen van de Faculteit Recht en Criminologie, vakgroep Publiekrecht, op zoek naar een doctoraatsbursaal.

 

Meer concreet zal je takenpakket, ter voorbereiding van een doctoraat, er als volgt uitzien:

 

Internationale en Europese verdragen leggen minimumnormen voor nationale socialezekerheidsregelingen op. Toch hebben zelfstandigen in de Europese Unie vaak geen of slechts een geringere toegang tot sociale bescherming  tegen werkloosheid, ziekte, ongevallen tijdens de arbeid, enz. Daarom beveelt de Aanbeveling van de Raad van 8 november 2019 de EU-lidstaten aan om alle zelfstandigen op hun grondgebied toegang te verschaffen tot adequate sociale bescherming. De aanbeveling definieert niet alle kernbegrippen die zij hanteert en legt zelf weinig concrete standaarden vast voor de toekenning en uitbetaling van socialezekerheidsuitkeringen of voor de looptijd en de hoogte van de uitkeringen.

 

Jouw opdracht bestaat erin een doctoraatsonderzoek te voeren naar de betekenis die de Aanbeveling kan hebben voor de sociale grondrechten van zelfstandigen.

 

Je zal een antwoord moeten zoeken op (onder meer) volgende vragen:

 1. Hoe is de aanbeveling tot stand gekomen en wat is de draagwijdte ervan?
 2.  In welke mate breidt de aanbeveling het in andere normen vastgelegde grondrecht op sociale zekerheid uit voor de zelfstandigen ?
 3. In mate kunnen andere normen die een grondrecht op sociale zekerheid waarborgen worden gehanteerd om de normen van de Aanbeveling te concretiseren
 4. In welke mate introduceert de Aanbeveling nieuwe rechtsbegrippen in verband met het grondrecht op sociale zekerheid en hoe dienen deze te worden geïnterpreteerd? 

 

Je zal daarbij (onder meer) moeten nagaan in welke mate andere normen die een grondrecht op sociale zekerheid waarborgen: 

 • van toepassing zijn op de zelfstandigen en het begrip 'zelfstandige' definiëren;
 • zelfstandigen een toegang tot socialebeschermingsregelingen garanderen ingeval van werkloosheid, ziekte, ongevallen bij de arbeid, enz.;
 • een gelijk(waardig)e behandeling van zelfstandigen en werknemers voorschrijven;
 • rekening houden met de specificiteit van de arbeidsomstandigheden  en loopbaanontwikkeling van zelfstandigen bij het definiëren van de gedekte sociale risico’s, bij het vastleggen van minimumstandaarden inzake toekennings- en uitbetalingsvoorwaarden en inzake de looptijd en het minimumniveau van de uitkeringen? 

 

Je mag jouw doctoraat in het Nederlands, Frans of Engels maken. 

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je hebt een diploma van Master in de rechten. Goede studieresultaten, inzonderheid voor de masterproef, zijn een vereiste. Een bijkomende master in sociaal recht of in internationaal en/of Europees recht is geen vereiste, maar wel een pluspunt.
 • Studenten die hun masterdiploma kunnen behalen in juli 2022, kunnen een kandidaatstelling indienen, maar de doctoraatsbeurs kan slechts worden toegekend, ingeval het diploma van master in de rechten effectief werd behaald vóór de startdatum van het onderzoek.

 

 • Voorafgaande academische of juridische ervaring is niet vereist, een werkelijke belangstelling voor rechtswetenschappelijk onderzoek daarentegen wel.
 • Wetenschappelijke publicaties kunnen voorleggen is geen vereiste, maar wel een pluspunt. 

 

 • Je hebt geen werkzaamheden verricht in het kader van een mandaat als assistent bezoldigd ten laste van de werkingsmiddelen, gedurende meer dan 12 maanden (gecumuleerd).

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een voltijdse doctoraatsbeurs aan, voor de duur van 12 maanden (verlengbaar tot max. 48 maanden, mits positieve evaluatie van de doctoraatswerkzaamheden), met voorziene startdatum 01-10-2022 (Een latere startdatum is ook mogelijk, in samenspraak tussen de promotor en de bursaal). 

 

Je ontvangt een beursbedrag gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

 

OPGELET: De effectieve uitwerking van de doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van jouw inschrijving als doctoraatsstudent aan de universiteit.

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 31-05-2022 je motivatiebrief, curriculum vitae en diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni). 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Guido Van Limberghen via Guido.Van.Limberghen@vub.be of 02 629 25 61. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.